ВЛАДАНА ПУТНИК
Универзитет у Београду, Филозофски факултет – Одељење за историју уметности, Србија
vladanaputnik@gmail.com

АРХИТЕКТА СТЕВАН МИЋИЋ ‒ ОПУС 40
Иван Р. Марковић, Београд: Досије студио, 2015.

Зборник 12/2016 (Музеј примењене уметности), страна 77-78

Категорија чланка: приказ

УДК:
72.071.1:929 Мићић С.(083.824)(049.32)
71/72.01(497.11)"19/20"(083.824)(049.32)

Овде можете преузети PDF чланка (175 KB)