КЛАУДИЈА КАЗАЛИ (CLAUDIA CASALI)
Међународни музеј керамике, Фаенца, Италија
direzione@micfaenza.org

THE LEGACY ОF ALFONSO LEONI (1941-1980)
НАСЛЕЂЕ АЛФОНСА ЛЕОНИЈА (1941–1980)

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 33-39

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
73/76.071.1 Леони А.
COBISS.SR-ID 53979657

Abstract:
Alfonso Leoni was an Italian artist, a great talent who unfortunately died very early, at age 39. His life was entirely dedicated to his art production and to his teaching at the School of Ceramics in Faenza.

His research was innovative and multidisciplinary for his time: he experienced not just ceramics, but also painting, sculpture, installation, performances, design. He was able to deepen the social issues present in Italy and Europe during the 1960s/1970s in his works. He looked at art as a means of reaching and developing new practices that have been taken as references, especially in the artistic practices of the artists born in the 1970s. I am not wrong when I say that he is the “father” of all the artists born in the 1970s, because that generation was able to improve his message of creativity, of liberation from the traditional concepts linked to ceramics, evolving in a more artistic way. His great performance at the Faenza Prize in 1976 is still written in the annals of Italian history of ceramics.

The analysis of the documents from his archive, in a long study that took 5 years of work, enabled me to study his personality as a protagonist within the Italian artistic system and the international ceramic system of relationships and competitions. Leoni was not just an Italy-based artist. He had the opportunity to exhibit abroad (Japan many times, Canada, Poland, former USSR, UK) with important achievements well-recognized by the organizers (some of his works belong to important public collections). We may say that his work is more international than ever before. In some way, we can say that he was a pioneer of the ceramic artistic sculpture.

Key words:
ceramic sculpture, Italian ceramic art, international ceramic competitions, artistic ceramic performances, innovation, design

Резиме:
Алфонсо Леони је био италијански уметник, велики таленат који је, нажалост, преминуо веома рано, у 39. години. Његов живот је у потпуности био посвећен уметничком стваралаштву и предавању у Школи керамике у Фаенци.

Његово истраживање је било иновативно и мултидисциплинарно за своје време: имао је искуства не само у керамици, већ и у сликарству, скулптури, инсталацији, перформансима, дизајну. Својим радовима је умео да продуби друштвена питања актуелна у Италији и Европи током 1960-их/70-их година. На уметност је гледао као на средство за достизање и развој нових пракси које су узимане као референце, посебно у уметничким праксама уметника рођених 1970-их. Не грешим када кажем да је он „отац” свих уметника рођених 1970-их, јер је та генерација била у стању да унапреди његову поруку креативности, ослобађања од традиционалних концепата који су се везивали за керамику, развијајући се на више уметнички начин. Уметников сјајан наступ на Награди Фаенце 1976. године и даље стоји записан у аналима италијанске историје керамике.

Анализа докумената из његове архиве, у дугој студији која је обухватила 5 година рада, омогућила ми је да проучавам његову личност као протагонисте у оквиру италијанског уметничког система и међународног керамичког система односа и конкурса. Леони није био само уметник из Италије. Имао је прилику да излаже у иностранству (више пута у Јапану, Канади, Пољској, бившем СССР-у, Уједињеном Краљевству) са значајним остварењима која су организатори знали да препознају (неки од његових радова припадају важним јавним збиркама). Можемо рећи да је његов рад интернационалнији него икада раније.

На неки начин можемо рећи и да је био пионир керамичке уметничке скулптуре.

Овде можете преузети PDF чланка (726 KB)