др КСЕНИЈА МАРКОВИЋ БОЖОВИЋ
Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
ksenijamarkovicart@yahoo.com
др ЈОВАНА КАРАУЛИЋ
Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности
jovanakaraulic@gmail.com

МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ ЗЕЛЕНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ СЕКТОРА КОСТИМА БЕОГРАДСКИХ ПОЗОРИШТА
THE OPPORTUNITIES AND CHALLENGES OF GREEN TRANSFORMATION IN BELGRADE THEATERS’ COSTUME SECTORS

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 83-90

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
792.024:687.16(497.11)"20"
792.024:502.1"20"

Апстракт:
У контексту климатских промена, као дугорочног изазова са којим се сусрећемо, позориште може да оствари важну улогу друштвеног актера – не само критичким указивањем на актуелне парадигме климатске кризе кроз сценске наративе већ и кроз своју укупну пословну стратегију и организациону културу коју негује, тј. императив редизајнирања продукционих приступа и начина пословања као елемената и чиниоца зелене политичности уметничких установа. У дискурсу еколошког заокрета савремених позоришних система уочавају се различити аспекти зелене трансформације процеса планирања и обликовања костима кроз примену мера штедње и енергетске ефикасности, односно усвајање концепта поновне употребе материјала и рециклаже. Поједини сегменти глобално заговараних препорука у овом контексту (попут поновне употребе постојећих костима из фундуса или second hand извора набавке) de facto јесу део постојеће праксе и у српским позориштима, али нису и de jure – пракса утемељена на правима и обавезама зелених политика. Полазећи од ове тезе, рад испитује колико су (и да ли су) глобално пледиране активности зелене транзиције пословања заступљене у раду сектора костима градских позоришта Београда, и то кроз анализу резултата истраживања спроведеног у седам позоришних кућа, те кроз промишљање налаза о начинима и принципима рада ових организација у светлу релевантних практичних препорука протокола адаптације и прилагођавања.

Кључне речи:
зелене политике, зелена трансформација, климатске промене, костим, позориште

Summary:
Climate change as a long-term challenge imposes an obligation for individuals and institutions to face the consequences of these changes. Thus, the role of a social agent that the theater realizes relates not only to pointing out the current paradigms of the climate crisis through stage narratives, but also its overall business strategies and the organizational culture it nurtures. The theater has to redesign its production approaches and ways of doing business – as elements and factors of art institutions’ “green politics.” In this regard, the various aspects and possibilities of the transformation of the process of planning and shaping costumes in modern theater systems are identified – from the implementation of energy efficiency measures, to the adoption of the concept of material reuse and recycling. However, certain segments of globally advocated recommendations in this context (such as the reuse of existing costumes or second-hand procurement sources) are already part of everyday practice in the Serbian theaters, but the question arises whether those practices are grounded on “green motives.” With the aim of answering this question, and having in mind the relevant practical recommendations of the adaptation protocol, we examine how much (and whether) globally pleaded activities of green transformation are present in the costume sector of Belgrade’s city theaters.

Translated by the authors

Овде можете преузети PDF чланка (119 KB)