ДАНИЈЕЛА М. ДИМКОВИЋ
Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности
danijela.dimkovic@fpu.bg.ac.rs

УТИЦАЈ ЕКСПЕРИМЕНТАЛНОГ ФИЛМА И ФОТОГРАФИЈЕ НА АВАНГАРДНЕ ПОКРЕТЕ У АРХИТЕКТУРИ МОДЕРНИЗМА
THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL FILM AND PHOTOGRAPHY ON AVANT-GARDE MOVEMENTS IN MODERN ARCHITECTURE

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 115-119

Категорија чланка: кратко или претходно саопштење

УДК:
791.037/.038
77.04"1920/1939"
72"1920/1939"

Апстракт:
У овом раду покушаћемо да дефинишемо утицај авангардног филма и фотографије у односу на архитектуру и особине архитектонске авангардне праксе с почетка XX века. Достигнућа у оквиру авангардног филма у историји филмске уметности, произвела су нека од најаутентичнијих и најуспешнијих уметничких дела која се у том периоду развоја филма уопште могу наћи. Из ове констатације можемо закључити важност разумевања појма и уметности авангардног филма и фотографије и њиховог утицаја на друге уметничке праксе. Јавила се тенденција да се преко филма и фотографије створи један универзални језик који би се базирао на фундаменталним естетским принципима модерног доба, као што су сви модернистички покрети у архитектури делили тежњу за стварањем универзалног, космополитског и прогресивистичког естетског језика.

Кључне речи:
авангарда, aрхитектура, модерна, филм, фотографија

Summary:
In this paper, we will try to define the influence of avant - garde film and photography in relation to the production of architecture and the features of architectural avant - garde practice from the beginning of the XX century. Achievements within avant-garde film in the history of film art have produced some of the most authentic and successful works of art that can be found in that period of film development. From this statement we can conclude the importance of understanding the concept and art of avant-garde film and photography and their impact on other artistic practices. There was a tendency to create a universal language through film and photography based on the fundamental aesthetic principles of the modern age, just as all modernist movements in architecture shared the aspiration to create a universal, cosmopolitan and progressive aesthetic language. Aesthetic ideas that fragment and analyze the form, made it possible to examine the way in which the content was expressed in the architecture of the modern movement. The created conditions enabled the development of new program ideas, the definition of views, the transmission of light into the object, the relationship between light and shadow, formed a new field of work. Exploring new geometric possibilities, in order to create an architecture that strives for the ideal of existential space, was an inspiring means of work. Certainly, photography and experimental film have made a significant impact in the context of avant-garde ideas in architecture. Perceiving space in this way represents a change in the experience of architecture, a change in the experience brought by modernism. Moving images change perceptions and experiences and place architecture in a reflection of a fragmented modern way of life.

Translated by the author

Овде можете преузети PDF чланка (103 KB)