ЈЕЛЕНА НИКОЛИЋ
Академија техничко-уметничких струковних студија, Београд
Висока текстилна школа за дизајн, технологију и менаџмент
jelena2022nikolic@gmail.com

СРЕДЊОВЕКОВНЕ ЖЕНЕ ВЛАДАРКЕ И ЊИХОВА МОЋ У ВИЗУЕЛНОЈ КУЛТУРИ БАЛКАНА
MEDIEVAL FEMALE RULERS AND THEIR POWER IN THE VISUAL CULTURE OF THE BALKANS

Зборник 18/2022 (Музеј примењене уметности), страна 9-20

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
316.74:[391-055.2(497)"04/14"
930.85(497)"04/14"

Апстракт:
Раскошна одећа, скупоцени накит и инсигније много говоре о томе како су жене владарке виђене на византијском двору и како се репрезентују; обично ктиторским композицијама с владаром, понекад и са децом, или пак другим визуелним представама. Њихова моћ и снага те моћи може се визуелно ишчитати из начина раскошног одевања владарки, ношења инсигнија, односно кићења скупоценим накитом и уопште њихове визуелне репрезентације, при чему поједине истичу важан матерински аспект. Племените свилене тканине и луксузни текстил имали су нарочито истакнуту улогу у секуларном и сакралном животу у ромејском друштву, будући да су се примењивале у церемонијалу, дипломатији и пропаганди. Жене владарке у Ромејском царству и земљама византијског културног круга често су слично обучене као владари. Владари и црквени великодостојници постизали су своје планове и циљеве на политичком, дипломатском, војном и другим пољима визуелним репрезеновањем, а и давањем луксузног текстила на поклон. Током средњег века и раног модерног доба луксузна свилена тканина играла је посебно важну улогу у успостављању везе богатства и ауторитета власти, одређивањем функције тела и простора као попришта више врста изражавања моћи као што су: друштвена, верска и политичка моћ, при чему значајну улогу на Балкану и Медитерану имају жене владарке и жене ктитори.

Кључне речи:
визуелна репрезентација, жене владарке, луксузни текстил, моћ, одевање

Summary:
Luxurious clothes, valuable jewelry, and insignia says much about how female rulers were seen at the Byzantine court and how they were represented; usually by khtetors’ compositions with the ruler, sometimes with children, or through other visual representations. Their power and the intensity of that power can be visually perused from the luxurious way female rulers dressed, by wearing insignia, i.e. adorning themselves with expensive jewelry, and generally from their visual representation; whereby some also bring out the importance of their motherhood aspect. Noble silks and luxurious textiles played a very important role in the secular and sacred life of Byzantine society, as they were used in ceremonies, diplomacy and state propaganda. In fact, the female rulers in the Byzantine Empire and the countries of the Byzantine cultural circle were often dressed similarly to the male rulers. Rulers and high-ranking church officials achieved their plans and goals in the field of politics, diplomacy and military through visual representation and gifts of luxury textiles. Throughout the Middle Ages and the early modern era, luxurious silk fabrics played a particularly important role in communicating “wealth and the authority of power,” defining the function of “the body and space as an arena for displaying several types of power, such as social, religious and political, with female rulers and female khtetors playing a notable role in the Balkans and the Mediterranean area.”

Translated by the author

Овде можете преузети PDF чланка (647 KB)