Александар Чучковић
Др филозоф, Факултет примењених уметности, Београд

ЕСТЕТСКО ЗНАЧЕЊЕ И СИМБОЛИЧНОСТ ДИЗАЈНИРАНОГ ПРЕДМЕТА
AESTHETIC AND SYMBOLIC MEANING OF A DESIGNED

Зборник 2/2006 (Музеј примењене уметности), страна 107-113

УДК:
7. 05 ”19/20”

Апстракт:
Предмет исказује целокупност свог смисла преко значења, које се делимично може захватити директно, путем језикa, а делимично, тек посредно, путем симбола. Реални и имагинарни део предмета су испреплетени и опиру се тумачењу, али управо у теш-коћи разрешења одређеног значењског типа почива богатство, интригантност и фасцинација које је дизајн у стању да произведе. Немогућност коначног дешифровања упућује на сложеност структуре дизајнираног предмета, који је по својој природи увек отворен за значењске допуне, a и нове интерпретације.

Кључне речи:
дизајн, симбол, симболичко, знак, значење, естетско, функционално

Summary:
Manmade products, but also the objects our surroundings, acquire a certain meaning subject to the way we treat them. Design is always associated with material production and, therefore, does not reside in the medium of language but reveals its meaning indirectly, through symbols. Design symbolism is as multifaceted as is its functionality: it can be perceived through the use and production technology, through the economics of its exploitation and environmental impact, as well as through the aesthetic and symbolic effect it has on us. In this context, the levels of a designed object's meaning, namely the levels of its symbolism, through which the meaning is revealed in the most graphic manner, are also different. There appears a whole range of the designed objects' meanings which were not present in the course of their conceptualisation and production but which develop throughout their „life” in a specific environment. A for-use object is real; it has a real task to serve a purpose. However, as an aesthetic and symbolic object it also has an „unreal” dimension, which is demonstrated through the mission of awakening the imaginary. The meaning and symbolism intertwine and make up its complete meaning. It is precisely the symbolism as the unconventionality of meaning that enables the designed object to speak up through its beauty and to aesthetise our existence.

Овде можете преузети PDF чланка (196 KB)