АНДРИЈАНА РИСТИЋ
историчар уметности, Музеј примењене уметносrи, Беоrрад

ИЗЛОЖБА ЖЕНСКА СТРАНА: МУЗЕЈ 25. МАЈ, БЕОГРАД 15. 5 - 1. 8. 2010.

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 155-157

УДК:
316.662-055.2(497.1)(091)]:069.9
94( 497.1)"1941/1945" -055.2]:069.9

Овде можете преузети PDF чланка (77 KB)