САША БРАЈОВИЋ
историчар уметности, Филозофски факултет, Беоrрад

ПРИКАЗ КЊИГЕ МУЗЕЈ КНЕЗА ПАВЛА
(Група аутора, Музеј кнеза Павла, Народни музеј, Београд 2009; 301 страна текста, илустрације, литература, индекс)

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 173-176

УДК:
069.02(497.11)(049.3)

Овде можете преузети PDF чланка (82 KB)