МИЛИЦА ЦУКИЋ
историчар уметности, Музеј примењене уметности, Беоrрад

МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ: 60 ГОДИНА И ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ
MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE: ITS PAST 60 YEARS AND LOOKING INTO TNE FUTURE

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 179-189

УДК:
069.02:7 45/7 49( 497.11)"1950/2010"

Апстракт:
Музеј примењене уметности у Београду на дан 6. новембра 2010. обележава шездесет година рада. Циљ овог кратког историјског осврта је да скрене пажњу на главне професионалне домете ове институције. Основу приказа представља пролазак кроз шест фаза историјата институције које су обележили тадашњи стручњаци на њеном челу. Осим предузетничких енергија директора, организационо уређење и његове програмске активности чине делове оствареног идентитета Музеја. Поглед у будућност, у другом делу текста, открива Музеј као динамичну, савремену, високо стручну и компетентну установу са значајним местом на домаћој и међународној културној мапи.

Кључне речи:
Музеј примењене уметности, историјат, организациона структура, програмске активности, стратегија

Summary:
Museum of Applied Art in Belgrade celebrated its 60th Anniversary on November 6, 2010. Our aim in this short historical review is to point to the major professional reaches of this institution. The main stream of this essay represents а tour through six phases of the Institution's history that was strongly marked bу the professionals that served as its heads. Along with the managerial energies of the directors, the Museum's organizational structure and its program activities form the parts of its present identity. The look into the future, which features in the second part of the text, reveals the Museum as а dynamic, modern, highly professional and competent institution with an important role on both local and international cultural maps.

Овде можете преузети PDF чланка (535 KB)