АНА МИЛОШЕВИЋ
исrоричар уметносrи, Народви Муэеј, Смедеревска Паланка

НАСТАНАК И РАЗВОЈ КОНЦЕПТА КРАЉЕВИНЕ СРБИЈЕ У БАРОКНОЈ ИСТОРИОГРАФИЈИ И ВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈИМА
BEGINNING AND DEVELOPMENT OF TNE KINGDOM OF SERBIA CONCEPT IN BAROQUE HISTORIOGRAPHY AND VISUAL MEDIA

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 19-26

УДК:
316.75(436)"16/17"; 930(436)"16/17"

Апстракт:
Рад се бави појмом „Краљевина Србија“, временом и контекстом у којима се термин јавља. Политичкe и династичкe аспирацијe владарске куће Хабзбурга на територији српске средњевековне државе и православно становништво сагледане су у светлу аустријско-турских ратова са краја XVII и почетка XVIII века. У раду се указује на могуће изворе и актере барокне историографије који учествују у стварању концепта и дају картографски и хералдички пример за илустровање генезе појма „Краљевина Србија“.

Кључне речи:
"Краљевина Србија", Хабзбурзи, аустријско-турски ратови, барокна историографија, картографија, хералдика, Пожаревачки мир

Summary:
Тhе term "Кingdom of Serbla" appeared for the first time after the unsuccessful siege of Vienna in 1683. It was during the campaign against Turkey, when territories of South-Eastern Europe and the Balkans were seized bу Austria-Hungary. In the new political context at the end of the 17th century, the term overgrows dynastic propaganda fiction, and refers to real geographical territory (understood in very broad terms). Тhе name "The Кingdom of Serbla" appears regularly in chronicles and court histories, on maps and engravings as Austria-Hungarian ambltions for expansion to south-east and for war with Тurkey were developed. After signing the treaty of Passarowitz in 1718, the name appeared in the official documents that were related to Serbla of that time. "The Кingdom of Serbia" represents ideological creation that evolved from baroque historiography into its connection with specific territorial reality. It was invented and conducted bу Viennese court according to its political and dynastic interests. Their claims on the West Balkan lands, the Нabsburgs based on war successes and supported them bу complex historical and juridical arguments.

Овде можете преузети PDF чланка (700 KB)