ВЛАДИМИР МАРКОВИЋ
историчар уметности, Крагујевац

ГРОТЕСКЕ ИВАНА ТАБАКОВИЋА И ОТОНА ПОСТРУЖНИКА: ОД "ГРАФИЧКЕ ИЗЛОЖБЕ" ДО ФОРМИРАЊА ГРУПЕ УМЕТНИКА "ЗЕМЉА"
TNE GROTESQUES OF IVAN TABAKOVIĆ AND OTON POSTRUŽNIK : FROM "TNE GRAPHIC EXNIBITION" TO ESABLISHING TNE ARTISTIC GROUP "ZEMLJA"

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 75-80

УДК:
75.071.1:929 Табаковић И.; 75.071.1:929 Посrружник О.
743.049.1(497.5)"19"

Апстракт:
У Табаковићевим и Постружниковим гротескама, насталим у периоду одржавања Графичке изложбе 1926. године, па до формирања групе „Земља“ 1929. године, могу се препознати основне и суштинске линије развоја хрватске социјално ангажоване уметности. Табаковић и Постружник са једне стране, припадају оној широј групацији хрватских уметника који су још од краја XIX века у перманентној потрази за националним културним идентитетом, а са друге, они припадају миљеу оних још увек малобројних стваралаца који вођени позитивним људским вредностима, етичким и хуманим начелима покушавају да се укључе у критику актуелних друштвених проблема реалитета властите средине. Они су у потрази за истином, а не лепотом; код њих су доминантни етички ставови, а не само и једино естетички принципи; они нису пасивни посматрачи, већ активни учесници у бележењу социјалних чињеница. Графички предлошци и цртежи Табаковићевих и Постружникових гротески, социјално мотивисаних и критички настројених су се још од Графичке изложбе супротставиле укусу грађанске публике и ликовне критике, указујући на могуће идеолошке сукобе и уметничке полемике који ће се нарочито продубити и актуелизирати настанком социјално ангажоване групе „Земља“, три године касније. Социјално-критичке гротеске Табаковића и Постружника приближавају се временски и идејно најмодернијим европским, социјално ангажованим уметничким струјањима.

Кључне речи:
гротеске, Иван Табаковић, Отон Постружник, графика, социјално ангажована уметност између два светска рата, група "Земља", Загреб

Summary:
Important encouragement in shaping socially engaged art in Croatia in the mid 1920s came from Ivan Tabaković and Oton Postružnik. Their art production, followed by "The Graphic Exhibition" in 1926, all the way to establishing the ideologically proliferated program based group "Zemlja" was bу no means only and directly burdened bу political dogmatism and art pragmatism. On one hand, Tabaković and Postružnik belonged to а wide group of Croatian artists permanently searching for national and cultural identity at the end of 20th century. On the other hand, they belonged to the milieu of not so numerous artists, who were led by positive human values, ethic and human principles, and who were trying to get actively involved in the critique of current social problems of their own society. Tabaković and Postružnik promoted and / or surpassed art practice of that time bу their awareness of necessity for changing the perspective of observing and recording social factors. Regardless of their status and class, the focal point of these two artists was the "man" presented through their grotesques, and exposed to the last vice, clearly depicting society, and implicitly referring to relationships within Croatian society in the 1920's. Socially motivated and critically directed graphic sketches and drawings of Ivan Tabaković's and Oton Postružnik's grotesques, confronted the taste of bourgeois audience and art critique ever since the Graphic exhibition, pointing towards possible ideological conflict and artistic controversies that would deepen and became а current issue three years later, after establishing socially engaged group "Zemlja". One should mention that their socially criticizing grotesques came very close to the most contemporary tendencies and practices of socially engaged art of German group "Neue Sachlicheit': that established its program in 1925.

Овде можете преузети PDF чланка (474 KB)