МИЛАН ПРОСЕН
историчар уметности, Беоrрад

ЗГРАДА ДРЖАВНЕ ХИПОТЕКАРНЕ БАНКЕ У ВАЉЕВУ : НЕПОЗНАТО ДЕЛО АРХИТЕКТЕ ВАСИЛИЈА ФОН БАУМГАРТЕНА
THE STATE MORTGAGE BANK BUILDING IN VALJEVO : AN UNKNOWN WORK OF TNE ARCHITECT VASILIJE FON BAUMGARTEN

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 81-90

УДК:
725.24(497.11)"19"; 72.071.1:929Баумгартен В.Ф.

Апстракт:
Зграда филијале Државне хипотекарне банке подигнута је у центру Ваљева 1939. године. Годину дана раније, лист Политика је репродуковао перспективу пројекта ове банке у тексту о подизању „најлепше зграде у Ваљеву“. Зграду су, по наводу Политике, пројектовали г. г. Василије Баумгорски и Велимир Јанковић, архитекти Државне хипотекарне банке. Иза погрешног навода Баумгорски, налази се име архитекте Василија (Вилхелма) фон Баумгартена. Његово ауторство потврдили су и оригинални пројекти сачувани у згради банке. Као аутор малог, али изузетно репрезентативног опуса – Генералштаба војске и морнарице у Београду (1928), Официрског дома Краљевине Југославије у Скопљу (1929), Руског Дома у Београду (1933), и Хипотекарне банку у Панчеву (1940) – Баумгартен се уз Николаја Краснова сматра најзначајнијим представником архитеката руских емиграната. Осим што припада опусу значајног уметника, зграда банке у Ваљеву је и најистакнутији пример архитектуре стила ар деко у овом граду и један од најрепрезентативнијих објеката, ове за сада ретко проучаване градитељске појаве у Србији. На фасади и у ентеријеру банке налазе се рељефи и скулптуре, радови вајара Владимира Загородњука, такође руског емигранта. Оригинални изглед објекта је девастиран накнадним проширивањем и надоградњом. О његовим стилским, естетским и уметничким својствима сведочи сачувана фотографија из раних педесетих година XX века, која је и иницирала писање овог рада.

Кључне речи:
Василиј фон Баумгартен, Хипотекарна банка, Ваљево, ар деко, међуратна архитектура у Србији, Владимир Загородњук, ар деко рељефи

Summary:
The building of the State Mortgage Bank subsidiary was built in the center of Valjevo in 1939. А year earlier, newspaper Politika reproduced the design of the bank project in the text about constructing "the most beautiful building in Valjevo": According to the Politika the building was designed bу Mr. Vasilije Baumgorski and Velimir Janković, the architects of the State Mortgage Bank.

The incorrectly spelled name Baumgorski stands for the name of the architect Vasilije (Wilhelm) fon Baumgarten. His authorship was confirmed by the original designs that are kept in the bank building. As the author of а small but very representative opus, Baumgarten, together with Nicolai Krasnov, is considered one of the most important representatives of Russian immigrant architects. His opus includes Army and Navy Headquarters in Belgrade (1928), The Army house of the Kingdom of Yugoslavia in Skopje (1929), The Russian House in Belgrade (1933) and the Mortgage Bank in Pančevo (1940).

Besides the fact that it belongs to the opus of this significant artist, the bank building in Valjevo is one of the most important examples of Art Deco architectural style in this city and one of the most representative buildings, of this rarely studied building phenomena in Serbia. On the facade and in the bank interior there are reliefs and sculptures by the sculptor Vladimir Zagorodnjuk, who was also а Russian emigrant. Original look of the building is devastated by additional expansion and overbuilding. The preserved photograph from the early 1950s testifies about its stylistic, esthetic and artistic characteristic. This photograph initiated the writing of this paper.

Овде можете преузети PDF чланка (738 KB)