БРАНКА ЋУРЧИЋ
теоретичарка yмeтнocrи, Centar za nove medije_kuda.org, Нови Сад

ДИЗАЈН ЦЕНТАР, БЕОГРАД: ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ ЈЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ, ПРОМОЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ДИЗАЈНА
TNE DESIGN CENTER, BELGRADE: A CONTRIBUTION TO TNE HISTORY OF ONE ORGANIZATION FOR EDUCATION, PROMOTION AND DESIGN DEVELOPMENT

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 91-102

УДК:
7.05:061(497.11)"1972/1986"; 705(497.1)"19"

Апстракт:
Циљ текста о београдском Дизајн центру је да прикаже шири друштвени, културни, економски и политички контекст праксе и теорије дизајна током последње две деценије постојања социјалистичке Југославије, као системског напора редефиниције општег друштвеног живота и побољшања услова живота (и рада), кроз успостављање једне институције за едукацију, промоцију и унапређење дизајна. У првом делу текста описују се методи и приступи овој теми из савремене позиције, при чему су приступ и анализа ослобођени хегемоних категорија национализама и ревизионизма. Након основне фактографије о делатностима београдског Дизајн центра, текст се бави анализом ширег друштвеног, културног и економског амбијента социјалистичке Југославије, али и интернационалног развоја дизајна и позиције институције дизајна у оквиру ових тенденција. У поменутим оквирима, ауторка настоји да лоцира везе и однос између актуелних политичко-економских промена (ревитализација једног облика радничког самоуправљања, положај институција културе у таквом систему) и активности Дизајн центра, као и више разлога који су довели до његовог гашења. Циљ овог текста није критичко указивање на немогућност реализације једног пројекта институције за унапређење дизајна у условима југословенског социјалистичког друштва седамдесетих и осадмдесетих година ХХ века као ригидног система без слуха за овакве пројекте. Управо супротно – постојала је системска одлука да се створе услови за оснивање и развој институције ове врсте.

Кључне речи:
Дизајн центар, дизајн (индустриски, rрафички), часопис Индустријско обликовање, југословенско социјалистичко друштво, тржиште, индустријска производња, култура обликовања, Заједница за унапређење дизајна, привредне реформе, Центар за индустријско обликовање Загреб

Summary:
In what way is it possible to analyze construction and functioning of an institution for promotion and design development in а socialist society, and to do that from а contemporary position that gives design the place of formal practice usually in service of production - consumerism rules of а capitalistic neoliberal society? Belgrade Design Center, with its concept and activities has had multiple roles in education, theoretical elaboration, promotion and development mainly of industrial design in the dynamic Yugoslav socialist society. During the foundation and operation of the Design center in the early 1970s, the society distanced itself significantly from the principles of economic liberalization and market economy, and came closer to the reformed concept of self-management Later, during the 1990s, the countries of post-Yugoslav area went through transformation from socialism into capitalism. There was transition from social and state ownership to the private one, to multiparty system, towards the principles of free enterprise and towards "nominalization" of the society according to the patterns of liberal capitalism.

Following the main trends of economy and society development of the socialist Yugoslavia, on one hand. beginning of mass production, planning and design within the process of industrialization made way for developing а socialist society in which new relationships towards material culture should influence the development of more humane relationships among people. On the other hand, an increase in material production and (also) in consumerism society was supposed to inform а man from the socialist society about the achievements of material and spiritual civilizations, while living standards were low. Later, during the 1960s, instead of the earlier concept of getting rid of poverty, life style was emphasized and middle class was formed. The reasons for this were found in the fetishism of technical and industrial commodities, in а sudden jump into industrial civilization and in growing importance of private ownership (as the imperative of social and material security). The role of design and its institutional promotion had several significant points: founding Zagreb Center for Industrial Design, biannual exhibition of Industrial Design in Ljubljana and Belgrade Design Center as one of the most important institution of the kind in the last decades of 20th century.

Овде можете преузети PDF чланка (854 KB)