MARKO FILIP PAVKOVIĆ (MARKO FILIP PAVKOVIĆ)
Nezavisni istraživač, Zagreb, Hrvatska
pavkovic.marko.filip@gmail.com

THE BRICK AS A MEDIUM OF REPRESENTATION: Count Krsto II Oršić Slavetićki and Residential Architecture
ZIDANI MEDIJ REPREZENTACIJE: Grof Krsto II Oršić Slavetićki i rezidencijalna arhitektura

Zbornik 18/2022 (Muzej primenjene umetnosti), strana 21-30

Kategorija članka: originalni naučni rad

UDK:
728.3/.6(497.5)"17"
929.732:929 Оршић Славетићки К.

Abstract:
Architecture, as a medium of representation, has always been one of the most expressive ways of conveying a commissioner’s power. A commissioner is not a person who passively accepts the architect’s idea, but rather actively participates in the realisation of the building they finance. The aim of this paper is to explore the commissions of Count Krsto II Oršić Slavetićki (1718–1782) in relation to residential architecture, i.e., residential architecture will be observed as a medium of personal and family representation. The paper will not list Oršić’s every commission and purchase of residential buildings, nor will they be listed chronologically. Instead, each of the selected buildings, some of which are located in the countryside, with others in urban areas, will be analysed as a separate case study. We will try to identify analogies in the spatial and decorative design of the buildings and study Oršić’s role in the final realisation of the buildings he had commissioned. The analogies, a result of the commissioner’s wishes, are revealed in the spatial organisation of the architectural complexes, the layout organisation of the interior, and in the repertoire of decorative motifs on the works of decorative arts. It is interesting to note that Oršić’s son Adam (1748–1820), in his memoirs, described the construction and significance of several buildings covered in this paper.

Key words:
Baroque, commissioners, Count Krsto II Oršić Slavetićki, residential architecture, Zagreb

Rezime:
Arhitektura kao medij reprezentacije oduvek je bila jedan od najekspresivnijih načina za prikazivanje moći naručioca. Naručilac nije osoba koja pasivno prihvata ideju arhitekte, nego aktivno učestvuje u realizaciji građevine koju finansira. Cilj ovog rada je istražiti narudžbine grofa Krste II Oršića Slavetićkog (1718–1782) u vezi s rezidencijalnom arhitekturom, odnosno rezidencijalna arhitektura će se proučavati kao medij lične i porodične reprezentacije. U radu se neće obrađivati svaka Oršićeva narudžbina i kupovina stambenih objekata niti će se one hronološki popisati. Umesto toga, svaki od odabranih objekata, od kojih se neki nalaze na selu, a drugi u urbanim sredinama, analiziraće se kao zasebna studija slučaja. Pokušaćemo da identifikujemo analogije u prostornom i dekorativnom oblikovanju tih objekata te da proučimo Oršićevu ulogu u konačnoj realizaciji građevina koje je naručivao. Analogije, rezultat želja naručioca, otkrivaju se u prostornoj organizaciji arhitektonskih sklopova, tlocrtnoj dispoziciji enterijera te u repertoaru ukrasnih motiva na ostvarenjima primenjene umetnosti. Zanimljivo je istaknuti da je Oršićev sin Adam (1748–1820) u svojim memoarima opisao izgradnju i značaj nekoliko građevina obrađenih u ovom radu.

Ovde možete preuzeti PDF članka (809 KB)