MILICA CUKIĆ
istoričar umetnosti, Muzej primenjene umetnosti, Beorrad

MUZEJ PRIMENJENE UMETNOSTI U BEOGRADU: 60 GODINA I POGLED U BUDUĆNOST
MUSEUM OF APPLIED ART IN BELGRADE: ITS PAST 60 YEARS AND LOOKING INTO TNE FUTURE

Zbornik 6/2010 (Muzej primenjene umetnosti), strana 179-189

UDK:
069.02:7 45/7 49( 497.11)"1950/2010"

Apstrakt:
Muzej primenjene umetnosti u Beogradu na dan 6. novembra 2010. obeležava šezdeset godina rada. Cilj ovog kratkog istorijskog osvrta je da skrene pažnju na glavne profesionalne domete ove institucije. Osnovu prikaza predstavlja prolazak kroz šest faza istorijata institucije koje su obeležili tadašnji stručnjaci na njenom čelu. Osim preduzetničkih energija direktora, organizaciono uređenje i njegove programske aktivnosti čine delove ostvarenog identiteta Muzeja. Pogled u budućnost, u drugom delu teksta, otkriva Muzej kao dinamičnu, savremenu, visoko stručnu i kompetentnu ustanovu sa značajnim mestom na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj mapi.

Ključne reči:
Muzej primenjene umetnosti, istorijat, organizaciona struktura, programske aktivnosti, strategija

Summary:
Museum of Applied Art in Belgrade celebrated its 60th Anniversary on November 6, 2010. Our aim in this short historical review is to point to the major professional reaches of this institution. The main stream of this essay represents а tour through six phases of the Institution's history that was strongly marked bу the professionals that served as its heads. Along with the managerial energies of the directors, the Museum's organizational structure and its program activities form the parts of its present identity. The look into the future, which features in the second part of the text, reveals the Museum as а dynamic, modern, highly professional and competent institution with an important role on both local and international cultural maps.

Ovde možete preuzeti PDF članka (535 KB)