DUŠAN RAŠKOVIĆ
arheolog, Narodni muzej, Kruševac

RIMSKE FIBULE IZ ARHEOLOŠKE ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U KRUŠEVCU
ROMAN FIBULAE FROM THE ARCHAEOLOGICAL COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF KRUŠEVAC

Zbornik 9/2013 (Muzej primenjene umetnosti), strana 7-13

UDK:
904:739.2"652"(497.11) ; 069.51:904(497.11)
ИД 203966476

Apstrakt:
Nalazi fibula na lokalitetima, koji gravitiraju području teritorijalne nadležnosti Narodnog muzeja u Kruševcu, potiču sa nalazišta naselja koja su od uspostavljanja rimske vlasti do ranovizantijskog perioda imala ulogu centarâ poljoprivredne proizvodnje u plodnom Pomoravlju. Nalazi fibula na lokalitetima u najplodnijim delovima moravske doline to najrečitije govore. Reč je o lokalitetima „Konopljara“ u selu Čitluk i lokalitetu „Grabak“ u selu Počekovina. Na trasi magistralnog druma najveće nalazište je lokacija rimskog naselja Praesidium Dasmini, u selu Novi Bračin. U vreme kasne antike povećava se interesovanje za balkanske provincije. O tome naročito govore nalazi rimskih krstoobraznih fibula. Nalazi ukazuju na prisustvo vojnih službenika u ovom delu Carstva na samom kraju antike, u dugoj polovini IV veka. U to vreme se utvrđena naselja podižu samo na visinskim tačkama. U utvrđenjima se život intenzivira u periodu Seobe naroda. Najčešći nalazi iz tog perioda jesu ranovizantijske fibule sa posuvraćenom stopom.

Ključne reči:
„Grabak“ (Počekovina), „Konopljara“ (Čitluk), Praesidium Dasmini u selu Novi Bračin, fibule, antika, utvrđenja, rana Vizantija

Summary:
The finds of fibulae from archaeological sites supervised by the National Museum of Kruševac originate from the sites of the settlements which were the centers of agricultural production in the fertile region of Pomoravlje between the establishment of Roman government and the Early Byzantine period. The fibulae found at the sites in the most fertile areas of the Morava River valley are the most eloquent witnesses to this development. The sites in question are "Konopljara" in the village of Čitluk and "Grabak" in the village of Počekovina. The largest deposit is the Roman Praesidium Dasmini, discovered in the village of Novi Bračin, lying on the track of the highway. During late antiquity, there was a rising interest in the Balkan provinces, which was also reflected in Roman crossbow fibulae, discovered at these sites. They indicate the presence of military officers in this part of the Empire at the very end of antiquity, during the fourth century A.D. This was also the time when fortified settlements were built, mainly at high points. During the Migration period, the life in these settlements was intensified. The most common finds from this period are Early Byzantine fibulae with the foot bent back to touch the bow and wrapped or tied around it.

Ovde možete preuzeti PDF članka (707 KB)