АЛЕКСАНДАР ЧУЧКОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица

ЗАНАТСТВО И ДИЗАЈН: од алтернативе до нових видова стваралаштва
CRAFTS AND DESIGN: From an Alternative to the New Forms of Creativity

Зборник 10/2014 (Музеј примењене уметности), страна 79-86

УДК:
7.01
7.05

Апстракт:
Са појавом индустрије занатство је почело да се сматра превазиђеним видом производње, изузев повремених појава носталгије за његовим ишчезлим вредностима. Однедавно је, међутим, оживело интересовање за занатску праксу, нарочито с обзиром на могућност њеног повезивања са уметношћу и дизајном, што је пропраћено умножавањем практичних и теоријских интерпретација овог феномена. Ослобођен од захтева наручилаца и од обавезе да његови производи буду непосредно употребљиви, савремени занатлија се по свом статусу приближио уметнику, а с обзиром на прилику да посегне за средствима најсавременије технологије – дизајнеру. Нови „идеал занатства“ пружа прибежиште стваралаштву од униформизације научно-техничког система и доприноси друштвеној кохезији путем другачије организације процеса рада.

Кључне речи:
занатство, дизајн, уметност, технологија, култура, стваралаштво

Summary:
With the advent of industry, crafts began to be regarded as outdated form of production, although the nostalgia for their vanished values emerged occasionally. However, recently the interest in craft practice has been reviving, particularly with regard to possible links with art and design, and it is followed by the multiplication of its practical and theoretical interpretation. Liberated from the clients’ demands and from the commitment that products should be immediately usable, modern craftsman is, by his status, closer to the artist, and by the opportunity to reach for the cutting-edge technology – to the designer. The new “craft ideal” provides a shelter to the creativity from the standardization of scientific and technical system and it contributes o the social cohesion through a different organization of the work process.

Овде можете преузети PDF чланка (134 KB)