АЛЕКСАНДАР ЧУЧКОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Економски факултет, Суботица – Департман за европску економију и бизнис

OРИГИНАЛНОСТ У ОДЕВАЊУ
ORIGINALITY IN CLOTHING

Зборник 11/2015 (Музеј примењене уметности), страна 27-35

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
7.05:316.324.7/8
7.05:391"19/20"

Апстракт:
У раду се испитује појам оригиналности, његово порекло и различити видови манифестовања на пољу стваралаштва. Посебна пажња се посвећује проблему оригиналности на пољу одевања, те се тематизује феномен моде, и то више из перспективе помодара, него модног креатора. Преглед историјског развоја услова у култури и друштву који су претходили успону вредности оригиналности треба да створи претпоставке његовог разумевања, односно да расветли разлоге због којих се овај појам наметнуо као једна од врховних вредности модерног доба. Оригиналност се посматра у светлу могућности естетског изражавања индивидуе, која у испољавању личног укуса проналази средство за утврђивање, али и реализацију властите индивидуалности, односно аутентичног постојања.

Кључне речи:
оригиналност, одевање, мода, естетски израз, стваралаштво, индивидуалност, аутентичност

Summary:
The paper examines the concept of originality, its historical sources and the different forms of its manifestation in the field of creativity. Special attention is paid to the problem of originality in the field of clothing, so the phenomenon of fashion is treated, more from the perspective of a slicker than of a fashion designer. The overview of the development of historical conditions in the culture and society that preceded the rise of the value of originality should create assumptions for its understanding, i.e. of the reason for which this term has been imposed as one of the supreme values of the modern age. Originality is viewed in the light of the possibilities of aesthetic expression of the individual, which finds the means of identification in the manifestations of personal taste, but also the means for realization of its individuality, and authentic existence.

Овде можете преузети PDF чланка (537 KB)