ПРЕДРАГ ТЕРЗИЋ
Универзитет Сингидунум у Београду, Факултет за медије и комуникације Департман за дигиталну уметност
predrag.m.terzic@gmail.com

БИОСКОПСКИ ЕФЕКАТ УНУТАР САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
THE MOVIE THEATER EFFECT IN CONTEMPORARY ART

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 59-66

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
7.038.53:791]069
COBISS.SR-ID 53990665

Апстракт:
Током последњих деценија у уметности је дошло до значајних промена. Захваљујући дигитализацији и интернету, добили смо нове просторе истраживања. Један од њих односи се на улазак филма у музејски амбијент, у којем долази до промене традиционалног погледа на покретну слику. Другим речима, долази до преиспитивања биоскопске сале (black box) и како се музејски простор (white cube) понаша у новој ситуацији. Са таквим променама јављају се и следећа питања: Шта се дешава са покретном сликом унутар музеја? Како биоскоп/филм утиче на савремену уметничку праксу? Шта се дешава са односом посетилац–музеј/галерија? Како се разуме новонастали контекст, однос новог тумачења простора и музеја, промена излагачког деловања? Сва питања су битна за разумевање и анализирање биоскопског ефекта и како се он мења и креће кроз савремену уметничку сцену.

Кључне речи:
биоскоп, инсталације, покретне слике, музеј, савремена уметност

Summary:
During the last decades, significant changes have occurred in art. Thanks to digitalisation and the Internet, we have gained new spaces for exploration. One of them refers to the entry of film into the museum environment, in which the traditional view of the moving image changes. In other words, the movie theatre (black box) is re-examined as well as the manner in which the museum space (white cube) behaves in the new situation. With such changes, the following questions arise: What happens to the moving image inside the museum? How does cinema/film affect contemporary art practice? What happens to the visitor – museum/gallery relationship? How do we understand the new context, the new interpretation of space and museums, and the change of exhibition activity? All these questions are important for understanding and analysing the cinema effect and the way in which it changes and moves on the contemporary art scene.

Овде можете преузети PDF чланка (191 KB)