ДРАГАНА КОНСТАНТИНОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Департман за архитектуру и урбанизам
konstan_d@uns.ac.rs
СЛОБОДАН ЈОВИЋ
Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука Департман за архитектуру и урбанизам
slobodan.jovic@uns.ac.rs

НОВИ САД МОДЕРНИ ГРАД: истраживање, вредновање и курирање неапсорбоване модернизације града
NOVI SAD MODERN CITY: Research, Evaluation, and Curation of Unabsorbed Urban Modernization of the City

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 23-32

Категорија чланка: оригинални научни рад

УДК:
72(497.113)"19"
316.334.56
711.4(497.113)
COBISS.SR-ID 53974793

Апстракт:
Град Нови Сад је своје урбане карактеристике попримио у процесима интензивне урбане ремоделације, инфраструктурне реконцептуализације и градитељске модернизације у другој половини 20. века. Током овог процеса, Нови Сад је постао град. Ипак, званичне културне политике града идентитет изграђују на другим вредностима његовог развоја, те се он најчешће приказује и перципира као средњоевропски град, аустроугарског градитељског наслеђа, које представља и основу вредноване грађене баштине. Последњих година, поједини пројекти у култури постављају фокус и на непрепознати „модернистички код” градске средине и промовишу је као вредност идентитета града, али изнад свега, као модернизацијски процес, у чијем исходу је стасала урбана средина. Рад истражује приступе, концепте и домете ових пројеката, чији је заједнички циљ представљање и препознавање „стубова послератне модернизације”, било да се ради о кућама, личностима, просторима или процесима. Циљ рада је да кроз критички преглед досадашњих пракси укаже на могуће правце даљег развоја односа према неапсорбованим идентитетима, процесима и исходима модернизације. Ново представљање града његовим грађанима – као полигона процеса модернизације и урбаног развоја – препознато је као прилика да се реафирмише идеја о прогресивној и хуманистичкој функцији архитектуре, која мења град, простор и живот.

Кључне речи:
модернизација, модернизам, урбани развој, кустоске праксе, Нови Сад

Summary:
The city of Novi Sad gained its urban character in the processes of intensive remodelling, infrastructure reconceptualization, and construction modernization in the second half of the 20th century. During this process, Novi Sad became a city. Nevertheless, the city's official cultural policies promote identity based on other values of the city's history: it is most often represented and perceived as a Central European city, valued for its Austro-Hungarian architectural heritage. In recent years, some independent projects in culture have focused on the unacknowledged "modernist code" of the urban fabric, unrecognised and suppressed city's identity, and even more, on a process of extensive modernization in which the urbanity emerged. The work explores the approaches, concepts and outcomes of these projects, whose common goal is to present and recognize "pillars of modernization", whether buildings, architects, spaces, or phenomena. The work aims to point out, through a critical review of previous practices, possible directions for further development of relations towards unabsorbed identities, and the importance of architecture in this process. The recent representation of the city to its citizens – as a polygon of modernization and urban development – was recognized as an opportunity to reaffirm the idea of the progressive and humanist function of architecture, which changes the city, space, and life.

Овде можете преузети PDF чланка (270 KB)