АНАМАРИЈА М. ВАРТАБЕДИЈАН
Академија техничких струковних студија Београд Oдсек Београдска политехника, Катедра за дизајн
avartabedijan@politehnika.edu.rs

МИОДРАГ ВАРТАБЕДИЈАН ВАРТА И ТРАДИЦИОНАЛНИ СИМБОЛИ У ЊЕГОВОМ СТВАРАЛАШТВУ
MIODRAG VARTABEDIJAN VARTA – TRADITIONAL SYMBOLS IN HIS ART

Зборник 17/2021 (Музеј примењене уметности), страна 40-49

Категорија чланка: прегледни рад

УДК:
73/76.071 Вартабедијан M.
COBISS.SR-ID 53981705

Апстракт:
Традиционална симбoлика јавља се као суштински извор и садржај значајног дела уметничког опуса Миодрага Вартабедијана Варте. Колективно несвесно израња попут палимпсеста у уметниковој свести, као кумулативни ефекат иницијалних значењских трагова сопственог културног идентитета. Неуморно трагајући, у својим уметничким истраживањима отискивао је на папир камену пластику која датира од антике до почетака двадесетог века. У каменом културном наслеђу и симболима пронашао је наталоженa искуства и осећања, дубоко укорењене карактеристике и психолошке црте народа. Системом отискивања рељефа (фротаж, вартаграфија), сликањем и колажирањем, транспоновао је записе и слике са камених споменика у савремено аутономно ликовно дело које је тако постало чувар уметничког наслеђа. Слика постаје структурисана ликовна форма, чији садржај значењски добија потпуно нови смисао. Она предочава став и поруку, не више само тог каменог записа, већ и унутрашњег бића самог аутора.

Део опуса опреме књиге ослоњен је на монументалност форме камених споменика и карактерише га висока естетика. Издвојени примери оригиналних решења корица књига и богате опреме целокупне књиге често дугују и лепоти богатог и разноврсног културног наслеђа.

Анализирајући симболику мотива различитих уметничких циклуса Миодрага Вартабедијана, класификујући радове из области примењене уметности и дизајна у којима је примењено ауторово ликовно промишљање, приказује се да је сопствено стваралаштво ставио у службу камена и књиге, најзначајнијих чувара историје, баштине и писма. Овим радом истиче се значај уметничког истраживања које је базирано на народној традицији и културној баштини, а постало је начин за чување и презентацију традиције неког народа.

Кључне речи:
камен, књига, симбол, слика, Миодраг Вартабедијан Варта

Summary:
Traditional symbolism appears to be the essential source and subject matter of a considerable part of Miodrag Vartabedijan Varta's artwork.

Varta's collective unconsciousness emerges as the palimpsest in the artist's mind, as a cumulative effect of the initial meaningful traces of his personal cultural identity. Varta was persistent in his artistic research. Being an enthusiast, he used the technique of rubbing the paper over the stone plastic surfaces dating from the antique period to the beginning of the 20th century.

In the stone cultural heritage and its symbols, he discovered the accumulated experience and feelings, deeply rooted characteristics and psychological character traits of ancient peasant folks. By combining the technique of frottage, painting and collage he transposes the inscriptions and figures from stone monuments into modern authentic work of art, which thus becomes the guardian of art heritage. The painting becomes structuralised artistic form – the subject of which conveys completely new meaning. It presents the attitude and message of not only the stone record itself, but also the credo of the artist's own personality. Part of the work on book design is based on the monumental form of stone reliefs and it is characterised by very high aesthetics.

Varta owes a number of originally designed book covers and lavish layouts of whole books, from cover to cover, to the beauty of rich and wide-ranging cultural heritage. Analysing the symbolism of motifs in Varta's various art and design works, which present the artist's conception, it is clear that he dedicated his authentic oeuvre to the book and stone as the most significant custodians of history, heritage and script.

This work emphasises the significance of artistic research which is based on folk tradition and cultural heritage, and which points out the way of preserving and presenting people's tradition.

Овде можете преузети PDF чланка (282 KB)