АЛЕКСАНДАР ЋЕКЛИЋ
УЛУПУДС, Беоrрвд

ПОВЕЗ СРПСКОГ МИНХЕНСКОГ ПСАЛТИРА
THE BINDING OF SERBIAN MUNICH PSALTER

Зборник 6/2010 (Музеј примењене уметности), страна 7-18

УДК:
091.31=163.41(430)"13"
095(=163.41)(430)

Апстракт:
У Баварској библиотеци у Минхену чува се најобимнији рукопис српског минијатурног сликарства, настао крајем XIV века, у науци познат као Српски псалтир из Минхена или Минхенски псалтир. Повез Минхенског псалтира урадио је патријарх Пајсије 1630. године. У овом раду анализираjу се начин и техника рада коју је патријарх Пајсије користио приликом повезивања Псалтира, на основу фотографија повеза добијених из Баварске државне библиотеке у Минхену, као и помоћу резултата истраживања повеза са истим структуралним елементима из библитека манастира Хиландара, Дечана, Никољца (код Бијелог поља), Крке, Благовештења (Овчар бања), Архива САНУ и Народне библиотеке Србије. Обухваћена су и истраживања византијских повеза која су вршили страни аутори. Анализа је обухватила структуралне елементе, технику рада и орнаментално решење повеза. Радом се попуњава велика празнина у овој области, а добијени резултати могу се применити за сродне српске средњовековне, односно, византијске повезе и послужити као методо-логија за даља истраживања, као и за рестаурацију књига.

Кључне речи:
Повез, Минхенски псалтир, патријарх Пајсије, структурални елементи повеза, византијски повез, српски средњовековни повез

Summary:
The analysis of the Ьinding of Munich Psalter included its bookblnding structure, techniques and decoration on the binding. It was based on the photos of the bindings that were obtained from the Bavarian State LiЬrary in Munich and on the research results of other bindings with the same bookbinding structure. The method, techniques, and bookЬinding structure of the Munich Psalter were reconstructed Ьу the above mentioned methodology.

The Ъооk Ыосk of the Psalter is sewn with Ьiaxial arrangement of stitch, more precisely, the two halves are attached to the wooden boards in "V" configuration of groove and holes. Enbands has а cross-stitched pattem in four colors: red, green, Ыuе and yellow around three cords. The cord support of the endbands, in the previoш phase was wrapped with natural thread and anchornig to the book Ыосk and wooden board, with oblique holes from the edge to the outside of the board. The whole Psalter is covered in dark brown leather and fastened with two brass rings and pegs and with three entwined leather belts. The front and back cover are decorated with Ьlind tooling of an individual impression. Both covers have similar composition. Тhе composition on both front and back cover is made of two concentric frames and of two friezes on the upper and bottom side of the middle rectangle. The central section is crossed with slanted and horizontal lines. The space between the lines is filled with ornaments of stylized plants and with vignettes.

The cover of Munich Psalter testifies about patriarch Pajsije great skill and about his gift for composing the omaments. With his literary work, patriarch Pajsije was the last author of medieval Serblan literature. The same could Ье said about his Ъinding - the one of the Munich Psalter: Ьу its technique, bookЬinding structure and ornamentations on the leather, it is an example of SerЬian medieval Ьinding.

Овде можете преузети PDF чланка (300 KB)