ALEKSANDAR M. RADOJEVIĆ
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet
aleksandarrado@gmail.com
MILAN A. RADOJEVIĆ
Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Departman za arhitektonske tehnologije
milan@arh.bg.ac.rs

OBNOVA I REVITALIZACIJA PORODIČNE KUĆE U MUZEJ KRAJINE U NEGOTINU
RECONSTRUCTION AND FUNCTIONAL CONVERSION OF A FAMILY HOUSE INTO THE KRAJINA MUSEUM IN NEGOTIN

Zbornik 17/2021 (Muzej primenjene umetnosti), strana 108-117

Kategorija članka: stručni rad

UDK:
727:069(497.11)]:7.025.5
COBISS.SR-ID 54045193

Apstrakt:
Muzej Krajine u Negotinu osnovan je 1934. godine. Prostor u kojem se danas nalazi dobija 1952. godine, kada se preseljava u kuću trgovca Dušana Jotića, koja je sagrađena krajem XIX i početkom XX veka. Cilj rada je da prikaže projektantski proces i izbor rešenja za potrebe obnove i revitalizacije prostora iz stambenog u muzeološki. Autori primenjuju metodologiju deskriptivnog istraživanja, jer im to omogućava da sistematski i činjenično opišu i definišu specifične osobine navedenog objekta. Primenjene arhitektonske metode u rešavanju funkcije i estetike unutrašnjeg prostora, kao i građevinske metode pri obnovi kompletnog objekta, obuhvatile su zaštitu i obnovu fasada i krova. Takođe, primenjene metode omogućile su realizaciju svih muzeoloških zahteva sa odgovarajućim tehničkim sistemima, ispunjenje estetsko-likovnih uslova u vezi sa ekspozicijom stalne postavke, oblikovanje muzejskih pomagala i vizuelno predstavljanje in continuo „muzejske priče”. Bogatstvo i vrednost muzejskih predmeta, posebno iz arheološke zbirke, uključili su deo spoljnog prostora u okviru dvorišta za organizaciju lapidarijuma. Istovremeno, projektom je predloženo arhitektonsko rešenje aneksa, novog objekta u delu dvorišta, koji bi u estetskom i funkcionalnom smislu bio povezan sa postojećim objektom. Rezultat obnove, funkcionalne prenamene i dogradnje Muzeja Krajine je zaštita i produžetak životnog veka značajnog objekta, osavremenjavanje i dopunjavanje stalne postavke, kao i dobijanje dodatnog prostora za rad kustosa i organizovanje drugih aktivnosti u muzejskom prostoru. Obnovljen i koncepcijski reorganizovan, Muzej Krajine postao bi još značajniji kulturni i istorijski centar značajan za građane Negotina i čitave regije.

Ključne reči:
muzej, arhitektonski projekat, obnova, revitalizacija, održivi razvoj

Summary:
The Krajina Museum in Negotin was founded in 1934. The museum space took on its present appearance in 1952 when it was relocated into the well-known merchant Dušan Jotić's house built in the late 19th and early 20th century. The aim of this paper is to present the designing process and elaborate on the solutions acquired for the interiorrefurbishment from the perspective of the conversion of a residential house into a museum. Authors employ the descriptive research methodology which makes it possible to describe and define the specific features of the said building systematically and factually. Applied architectural methods for changing the function and aesthetics of the interior, as well as construction methods for the reconstruction of the whole building included the roof and façade refurbishment and protection. Moreover, the applied methods enabled compliance with all museum and technical requirements along with aesthetic and art requirements pertaining to the permanent exhibition, shaping of museum aids and in continuo visual presentation of the “museum story”. Richness and value of the museum items, particularly those in the archaeological collection, required that part of the outside court be reorganized into lapidarium. At the same time, the design proposed architectural solution for the annex – a new facility in the outside court which would be, aesthetically and functionally, connected to the existing building. The outcome of the reconstruction, functional conversion and adding onto the building of the Krajina Museum has been multiple: the protection and conservation of this important building's life cycle; modernization and completion of the permanent exhibition; acquiring additional space for curators, their work and organization of other events and activities in the museum. Restored and conceptually reorganized, the Krajina Museum has become even more significant cultural and historical centre for Negotin and the surrounding region.

Ovde možete preuzeti PDF članka (283 KB)