Zbornik 20 MPU - Poziv saradnicima

O Zborniku

O Zborniku

Časopis Zbornik Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu pokrenut je 1955. godine i redovno je izlazio do 1985. godine. Nova, obnovljena serija Zbornika pokrenuta je krajem 2005. godine i časopis od tada izlazi redovno jedanput godišnje.

Zbornik je jedinstven stručni časopis na našem prostoru, posvećen proučavanju predmeta primenjene umetnosti, dizajna i arhitekture, kao i publikovanju radova naučnog karaktera iz ovih oblasti. U časopisu se objavljuju originalni naučni radovi, pregledni radovi, kratka ili prethodna saopštenja, naučne kritike i polemike, prikazi, kao i izveštaji o aktivnostima Muzeja primenjene umetnosti. Časopis publikuje radove na srpskom i engleskom jeziku. Svi radovi sadrže apstrakt, ključne reči, osnovni tekst s literaturom i rezime na engleskom ili srpskom jeziku. Svi tekstovi imaju UDK broj po međunarodnoj bibliotečkoj klasifikaciji.

Prema kategorizaciji časopisa koju je za 2016. godinu utvrdilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zbornik je svrstan u kategoriju M51. To znači da originalni naučni radovi, pregledni članci, kratka saopštenja, naučne kritike, polemike i osvrti autorima iz Srbije donose tri boda u nacionalnom sistemu vrednovanja naučnih rezultata.

Za publikovanje u Zborniku prihvataju se samo radovi koji nisu ranije bili objavljeni i koji nisu već ponuđeni drugom izdavaču. Za sve naučne radove angažuju se po dva recenzenta. Imena recenzenata nisu poznata autorima, a imena autora nisu poznata recenzentima. Konačnu odluku o objavljivanju pozitivno recenziranog teksta donosi glavni i odgovorni urednik u saradnji sa članovima Uređivačkog odbora časopisa. Glavni i odgovorni urednik Zbornika je direktor Muzeja primenjene umetnosti. Međunarodni uređivački odbor časopisa ima ukupno sedam članova i čine ga eminentni domaći i inostrani stručnjaci, koji se biraju na mandat od dve godine, s mogućnošću ponovnog izbora. Dva člana Uređivačkog odbora biraju se iz redova zaposlenih kustosa Muzeja primenjene umetnosti. Jedan od njih je urednik broja, s mandatom od dve godine.

Izdavanje Zbornika Muzeja primenjene umetnosti omogućava Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Časopis je dostupan u režimu otvorenog pristupa na sajtu: www.mpu.rs/zbornik.

Časopis je indeksiran:
Ebsco
KoBSON
ERIH PLUS

Vesti

Najnoviji broj

Zbornik 18 / 2022 (Muzej primenjene umetnosti. Online).

Zbornik broj 20

Poziv saradnicima i Uputstvo za pripremu i predaju radova...

Izdavačka politika

Nova, obnovljena serija Zbornika pokrenuta je krajem 2005. godine i časopis od tada izlazi redovno jedanput godišnje.

Uputstva

Detaljno uputstvo za pripremu i predaju radova za Zbornik (Muzej primenjene umetnosti).